اولین مرحله مسابقات تنیس مناطق کشور

شهر بابل در استان مازندران میزبان رقابتهای تنیس مرحله اول مناطق کشور در رده سنی بزرگسالان خواهد بود .